หน้าแรก   ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภา อบต.

 สำนักงานปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พ.ศ.2556-2560

พ.ศ.2558-2562

แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2559-2561
ข้อบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ. 2559
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ. 2559
แผนการศึกษา
พ.ศ. 2560
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภา
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ซื้อซอง/ยื่นซอง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
งานการเงิน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
การลดขั้นตอน
บริการข้อมูลตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลป่าแป๋
สินค้าท้องถิ่น ตำบลป่าแป๋
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561-2564
เรื่องประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับปรับปรุงตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
อ่านต่อ »
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
ข่าวเปิดรับสมัครงานราชการ
นายก อบต.
นายมงคล อุดธิมา
ปลัด อบต.
นายบุญวัฒน์ สิงห์ตาแก้ว
กิจกรรมวันที่ 23 สิงหาคม 2559
โครงการฝายต้นน้ำต้นชีวิต
กิจกรรมวันที่ 5 สิงหาคม 2559
โครงการอบรมปฐมพยาบาล 3
สถาบันหลักทางสังคม
กิจกรรมวันที่ 9 มิถุนายน 2559
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
กิจกรรมวันที่ 9 มิถุนายน 2559
การประชุมประชาคมระดับตำบล
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี
กิจกรรมวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
โครงการหนูน้อยรักการอ่าน
กิจกรรมวันที่ 8 เมษายน 2559
Un Seen Goods ผลิตภัณฑ์ชุมชน
คน แม่แตงสู่สากล ครั้งที่ 2
กิจกรรมวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
เข้าประชุมเพื่อรับนโยบายจาก มท.1
กิจกรรมวันที่ 22 ธันวาคม 2558
โครงการเกษตรปลอดภัย
ก้าวไกลสู่อินทรีย์
กิจกรรมวันที่ 22 ธันวาคม 2558
กิจกรรม 5 ธันวามหาราช
อ่านต่อ »
เว็บลิงค์น่าสนใจ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ เลขที่ 235 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
โทร.053-047595 , 089-9569130 , 089-9569131 โทรสาร 053-047595 ต่อ 22
Copyrights © 2015 www.phapae.com All Rights Reserved.
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ jetthailand28@gmail.com)